Algemene voorwaarden Beauty Treats Rotterdam Cocoon abonnementen

Artikel 1

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk gesloten abonnement tussen Beauty Treats Rotterdam, gevestigd aan de Weena – Zuid 154, 3012 NC Rotterdam en consument, hierna te noemen ‘abonnee’

1.2 Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of regelingen van het abonnement of deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1.4 Deze voorwaarden zijn alleen geldig indien het abonnementsformulier juist en volledig is ingevuld en getekend door zowel Beauty Treats Rotterdam als abonnee.

1.5 Op deze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 2

2.1 Betaling van de abonnementsgelden vindt plaats middels automatische incasso.

2.2 De eerste termijn dient per pin aan de balie betaald te worden, voorafgaand aan de eerste afspraak. Voor deze betaling dient de pinpas gebruikt te worden waar ook de incasso’s van gedaan mogen worden.

2.3 Indien betaling via automatische incasso onmogelijk blijkt én de abonnee niet tijdig aan de op hem/haar ingevolge het Abonnement rustende betalingsverplichting heeft voldaan, zal Beauty Treats Rotterdam de abonnee een herinnering sturen. Indien de abonnee ook in gebreke blijft met betaling binnen de in de herinnering gestelde termijn, is de abonnee in verzuim. Beauty Treats Rotterdam heeft bij verzuim van de abonnee de bevoegdheid zijn/haar verplichtingen uit hoofde van het abonnement direct op te schorten waardoor de abonnee niet langer recht heeft op de hem/haar uit hoofde van het Abonnement toekomende behandeling.    

2.4 Abonnee heeft pas recht op de behandeling behorend bij het abonnement, als alle termijnen zijn voldaan. Indien een incasso om welke reden dan ook geen doorgang heeft gevonden, kan die termijn direct aan de balie worden betaald, waarna de behandelingen zich kunnen voortzetten. Indien de automatische incasso geen doorgang kan vinden zullen wij €25,- administratiekosten in rekening brengen. 

2.5 Indien om welke reden dan ook, de openstaande termijn niet direct aan de balie of op een andere manier kan worden betaald, en er wel een afspraak in de agenda is ingepland, wordt er 50% van die behandeling extra in rekening gebracht, als compensatie tegen de ingeboekte tijd.

2.6 Bij voortdurend verzuim zal Beauty Treats Rotterdam de incasso van de vordering overdragen aan een incassobureau en is Beauty Treats Rotterdam – naast zijn/haar opschortingsbevoegdheid – gerechtigd alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoeningen buiten rechte op de abonnee te verhalen.

2.7 Indien de abonnee zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de te verrichten werkzaamheden onredelijk bemoeilijkt of verhindert, is Beauty Treasts Rotterdam gerechtigd de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden te staken zonder dat de abonnee recht geeft op enige restitutie van door hem/haar reeds betaalde abonnementsgelden.

2.8 Er worden geen spaarpunten uitgegeven op abonnementen.

2.9 Beauty Treats Rotterdam behoudt het recht om eenzijdig abonnementen met Abonnees te beëindigen zonder opgaaf van redenen. Redenen hiervoor kunnen echter zijn; het niet tijdig nakomen van financiële afspraken en het (geregeld) maken van afspraken zonder te verschijnen. Wij zullen u hierover schriftelijk (per email) op de hoogte stellen.

Artikel 3

3.1 Cocoon abonnement optie 1 – Abonnee mag onbeperkt gebruik maken van de Cocoon behandeling 20 of 30 minuten per sessie met een maximum van vier keer per week.

Dit abonnement is exclusief bodyproducten.

3.2 Cocoon abonnement optie 2 – Abonnee mag onbeperkt gebruik maken van de Cocoon behandeling 40 of 50 minuten per sessie met een maximum van vier keer per week.

Dit abonnement is exclusief bodyproducten.

3.3 Abonnee kan tot 24 uur* van tevoren de afspraak kosteloos verplaatsen. Bij het niet tijdig annuleren of verzetten vervalt de afspraak van die week en worden de kosten voor één sessie voor de optie waarvoor u gekozen heeft in uw abonnement in rekening gebracht bovenop de abonnementskosten. (zie prijslijst) Dit bedrag zal Beauty Treats Rotterdam van uw rekening laten incasseren nadat we u hierover schriftelijk (per email) hebben geïnformeerd. 

3.4 De abonnee heeft bij de Cocoon abonnement met optie 2 het recht om binnen de gestelde tijd zelf te bepalen voor welk programma hij/zij kiest.

3.5 Voor het welzijn van het lichaam is het niet aan te raden meer dan vier keer per week gebruik te maken van de Cocoon behandelingen.

Het Powernap programma mag uitsluitend 20 tot maximaal 30 minuten per sessie worden gebruikt. Dagelijks gebruik is toegestaan tegen bijbetaling van €25,- per maand bovenop de abonnementskosten.

3.6 Om sneller en/of effectiever resultaat te boeken met het Weightmanagement programma is saunasuit en sweatsuit aangeraden.

– De kosten voor de saunasuit zijn eenmalig € 6,50. De saunasuit kan herhaaldelijk worden gebruikt. Bij verlies of vergeten van uw saunasuit dient u naar wens een nieuwe aan te schaffen.

 – De kosten voor de sweatsuit bedragen €3,50 per sessie. Deze is voor éénmalig gebruik en dient naar wens bij iedere sessie te worden aangeschaft.

3.7 U dient voor iedere sessie een handdoek, washandje en slippers mee te nemen, met uitzondering van het Relax en Powernap programma (dit is naar wens). Vergeet u uw handdoek/washandje/slippers dan kunt u deze bij Beauty Treats Rotterdam ter plekke ter betaling aanschaffen.

Artikel 4

4.1 Consumenten kunnen op ieder moment een abonnement afsluiten. Het incassoformulier wordt getekend en de eerste termijn wordt aan de balie betaald.

4.2 Alle abonnementen worden aangegaan voor zes maanden, met ingang van de datum van de eerste betaling.

4.3 Tijdens de duur van het abonnement kan deze niet worden opgezegd.

4.4 Alle abonnementen worden na de zes maanden stilzwijgend verlengd, waarna deze iedere maand kan worden opgezegd.

4.5 Alle abonnementen en behandelingen zijn niet overdraagbaar aan derden.Artikel 5

5.1 De op de folders en website genoemde prijzen, toelichting en voorwaarden zijn onder voorbehoud van materiële vergissingen.

5.2 Beauty Treats Rotterdam is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade, met inbegrip van elke vorm van lichamelijke schade, die veroorzaakt is door en tijdens of verband houdt met, een Cocoon behandeling. Behoudens opzet en grove schuld. 

5.3 Verloren voorwerpen worden niet langer dan 1 maand na het vinden bijgehouden.

5.4 Beauty Treats Rotterdam is niet aansprakelijk voor enige vorm van diefstal en/of verlies van goederen van de abonnee.  

Artikel 6

6.1 Door de abonnee verstrekte informatie wordt door Beauty Treats Rotterdam, haar personeel en/of voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Beauty Traets Rotterdam zal deze informatie alleen gebruiken om de abonnee te (blijven) informeren over haar abonnement of daaraan gerelateerde informatie betreft het behandelaanbod. Hierbij houdt Beauty Treats Rotterdam zich aan de eisen zoals deze in de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn vastgesteld.

6.2 Beauty Treats Rotterdam kan u vragen voor en na foto’s te mogen maken, om het resultaat van de sessie te volgen, voor commerciële doeleinde of social media. Deze zullen uitsluitend voor deze doeleinde gebruikt worden met toestemming van de abonnee.

* Geldende wijzen van 24 uur van ter voren annuleren zijn per email via klantenservice@beautytreatsrotterdam.nl, via telefoon op 0652393709 (bij geen gehoor kunt u een voicemail achterlaten of whatsapp bericht toesturen)

Algemene abonnement voorwaarden Beauty Treats Rotterdam 1 mei 2019, alle rechten voorbehouden.